4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Doba za umirovljenje duhovnih učitelja

11645

- Razne anahronosti klasičnog istočnjačkog (ali i ne samo istočnjačkog) odnosa: duhovni učitelj-učenik (učenici). - Neki vidovi duhovno plodotvornijeg odnosa i komunikacije, te interakcije, saobrazno savremenim uslovima i mogućnostima.

U vezi sa duhovnošću i duhovnim napredovanjem ustaljena nam je istočnjačka predstava o duhovnom učitelju koji pričajući poučne priče i dajući mudre savete prenosi Istinu svojim učenicima i usmerava ih na duhovnom Putu (zapadnjačka školska tradicija dolazi nakon ove stare istočnjačke predstave o prenošenju znanja, razrađena je u posebne naučne discipline, pedagogija, didaktika, metodike... koje su u osnovi prakse u školama).

 

Do pojave masovnijeg prisustva knjiga (štampanih, a ne prepisivanih) ovaj tip komunikacije je opravdano bio nezamenljivi, čak jedini način prenošenja duhovnih ideja: ako su knjige bile retkost, jedini način da veći broj ljudi dođe do duhovnih ideja je bio da se okupe, kao grupa, ređe kao masa, i da te ideje čuju.

 

Ali je zato očigledno anahrono primenjivati ovaj metod njihovog prenošenja i u eri svakovrsne dostupnosti svakome svih mogućih ideja, dostupnosti, preko velikog broja pristupačnih knjiga i drugih štampanih medija, a posebno preko kompjutera i interneta, gde se prepliću knjige i tekstovi u klasičnom vidu sa drugim vidovima prezentovanja informacija (video-snimci, itd.). Da, "ima nečeg" u tome da se čuje "živa reč" autora ili duhovnog učitelja, ali - zašto se to njegovo prisustvo ne bi iskoristilo na neki plodotvornij način?! Ako već objašnjenje koje će on dati ili predavanje koje će održati mogu da pročitam bilo gde, samo ako ga on zapiše i štampa. Suštinski, u čemu sam ja na dobitku ako pročitam tekst sa nekim objašnjenjem duhovnog učitelja, u odnosu na to da uživo saslušam to njegovo objašnjenje? Jedna ideja je potpuno ista, bila ona zabeležena ili uživo izgovorena. Kakvu ja to veću korist imam od nje ako je uživo čujem?! Ne sporim, kao što je rečeno, neku vrstu koristi od toga što se ostvaruje živi kontakt i pri držanju predavanja, ali, taj živi kontakt suštinu ideje koja se čuje ili pročita - ne može da promeni. Naprotiv, poznato je da se usmenim izlaganjem samo može izgubiti na sređenosti i preciznosti...

 

Imali smo tekst o redefinisanju duhovnih ideala, ta potreba za redefinisanjem se nameće, ako ne baš sa svime, a ono sa mnogo čime u duhovnosti. Ovde bismo se bavili redefinisanjem odnosa duhovni učitelj-učenik (učenici), koja spontano proizilazi iz prethodnog teksta, jer nam je satsang-forma komunikacije u okviru duhovnosti, zahvaljujući youtubeu, dostupna i zgodna za proučavanje, tj. za izvlačenje pouka iz nje.

 

Iz prethodnog jasno proizilazi smer promene u načinu komunikacije između učitelja i učenika, a saobrazno savremenim, izmenjenim uslovima, u kojima su nam sve informacije (i snimci prezentovanja informacija) dostupni na razne načine. KONTAKT IZMEĐU UČITELJA I UČENIKA SE MORA KORISTITI ZA JEDNU MNOGO ŽIVLJU INTERAKCIJU OD ONE KOJU IMAMO U OVOM KLASIČNOM VIDU PRENOŠENJA ZNANJA-INFORMACIJA! Koji bi to življi vid interakcije bio? (Ovde imam u vidu interakciju u komunikaciji, interakcija se može ostvarivati na razne načine van situacije u kojoj se "prenosi znanje" ili Istina.)

 

Da spomenem jedan nedostatak ovakvog tipa komunikacije, kao vida prenošenja znanja ili Istine, a koji se može naći dobro objašnjen u pedagogiji (eto, da i od nje uzmemo nešto što nam može koristiti u duhovnosti!): onaj ko objašnjava Istinu (drži predavanje) je aktivan, onaj ko sluša Istinu je pasivan. Da malo rafinovanije to sagledamo: učitelj ima u svom umu ili svesti repertoar ideja koje tvore Istinu; on te ideje rečima iskazuje; učenik ili uopšteno slušalac - sluša, njegova aktivnost se sastoji u tome da shvati i zapamti, da prihvati ideje koje čuje. Mi uzimamo da sve to tako jednostavno ide... Da li onaj ko sluša zaista u pravom smislu, tj. na odgovarajući način - i shvata i prihvata ideje koje sluša? Dovoljno je da neki deo učiteljevog govora ne razume najbolje, da se zadržimo samo na nivou pukog shvatanja, i eto, dovodi se u pitanju shvatanje celine objašnjenja. Pa i ako je sve dobro shvaćeno: da li će ideje koje čuje, tek tako, mehanički, da uđu u njegov, učenika ili slušaoca, idejni repertoar, u sustav ideja koje tvore njegov duhovni nazor, tek tako mehanički ući, nastaniti se? Ako on u tom sistemu ili nazoru nosi sasvim suprotne ideje - ove nove ideje će ih jednostavno istisnuti? Ako je u pitanju malo duži govor ili objašnjenje - da li će baš sve ili većina toga biti dobro zapamćeno? Itd.

 

Dakle, kako je taj proces upoznavanja sa tuđim idejama, sve da one potiču i od pretpostavljenog najboljeg učitelja, mnogo složeniji - to moramo imati nešto znatno više od starog načina tumačenja, držanja govora, objašnjavanja. Rekosmo - jednu mnogo življu interakciju.

 

Poznata nam je Sokratova majeutika: on je kroz dijalog vodio učenike do zaključaka, nije im držao predavanja, već ih je, postavljajući im pitanja, navodio da sami izvde zaključke o istinama koje je on imao. Sličan postupak imamo i kod H. Trismegistosa u nekim delovima "Corpusa hermeticuma", u njegovim dijalozima sa Asklepijem. Ovde svakako imamo aktivnije učešće učenika u prijemu Istine, ali - OPET SE SUOČAVAMO SA TIME DA UČENIK TREBA DA USVOJI NEČIJU ISTINU, ili zaključke, ka kojima ga onaj ko mu postavlja pitanja - vodi, a da se ne obraća pažnja na to da li su i u kojoj meri ideje koje mu se "nameću" KOMPATIBILNE sa onim što već ima u sebi, kao svoje do tada stečene istine, ili do tada izgrađivane nazore.

 

Učenik mora da bude spreman za određenu ideju, da bi je usvojio. ČAK JE PITANJE DA LI MOŽEMO GOVORITI O USVAJANJU TUĐIH IDEJA. ILI PRE O TOME DA NAM TUĐE IDEJE AKTIVIRAJU IDEJE KOJE VEĆ NOSIMO U SEBI, SAMO ŠTO SU NAM BILE ISPOD SVESNOG UOČAVANJA. Mi smo blizu toga da nam osvane neki uvid, tuđe ideje ga samo "poguraju", aktiviraju. Mi možemo koristiti izraze ili rečenični sklop koji smo čuli od nekoga, čuli ili pročitali, jer je sama ideja veštije iskazana, ali - IZVORNO TA IDEJA JE MORALA DA POSTOJI U DUBINI NAŠEG BIĆA. Ukoliko se nije tako nešto desilo - mi smo onda MEHANIČKI USVOJILI nečiju ideju, zato što smo se, svesno ili nesvesno, obavezali na to da verujemo nekom duhovnom autoritetu i da sledimo njegovo učenje.

 

Mi u dubini svog bića već nosimo sve ideje - odnosi se na duhovnu ravan. U smislu u kojem H. Trismegistos kaže u "Opomeni duši": " Trudi se, dušo, da zadobiješ istinski uvid kroz otkrovenje i da upoznaš suštinu stvari, ali negiraj njihov kvantitet i kvalitet. Otkrovenje i suština stvari su jednostavni i duša ih može razumeti neposredno i bez posrednika. Kvantitet i kvalitet su, pak, mnogostruki, i ograničeni prostorom i vremenom. I znaj, dušo, da je nemoguće steći uvid u mnogostrukosti. Jer u tom svetu ne možeš ostati i iz njega ništa sa sobom ne možeš poneti." Tj. mi ne nosimo u dubini svog bića znanja o kompjuteru, to nam mora doći spolja, iz sveta, kao što kaže Hermes - iz sveta mnogostrukosti, ali znanja o duhovnosti, o duhovnom rastu, o suštinama koje nisu od ovoga sveta, o suštinama svega postojećeg, imamo u sebi. Kako za koje od njih postajemo zreli, tako nam ono dolazi do svesti.

 

Odnosno, tuđe ideje mogu da nas navedu na neke smerove ili puteve na kojima se može tragati, da nas navedu na meditativnu zapitanost u toku koje mi sami možemo iz tih dubina svog bića izvući sopstvene uvide. Da se još jednom poslužimo jednim pedagoškim konceptom: L. Vigotski ima pojmove "zona aktuelnog" i "zona narednog razvoja". U zoni aktuelnog razvoja su ideje kojima sada operišemo, u zoni narednog razvoja su one kojima smo "NADOMAK", blizu njih u svom razvoju, blizu toga da ih aktiviramo, da ih uključimo u svoje nazore. A IMA IDEJA KOJE SU DVE-TRI ZONE ISPRED ZONE NAŠEG AKTUELNOG RAZVOJA! I - koliko je efektivno da slušamo predavanja koja su krcata takvim idejama?!

 

Dakle, u eri mogućnosti masovnog štampanja knjiga i tekstova, te u eri kompjuterizacije, koja takođe knjige i tekstove čini lako dostupnima, pozicija duhovnog učitelja postaje anahrona (kao što meni deluje anahrono i časna sestra, u samostanskoj odori, koja vozi neki od poslednjih modela "mercedesa", kroz gradsku gužvu; pomislio sam jednom prilikom, kada sam to video, da još samo treba da se pojavi neki don Kihot, sa posudom za sapunicu, zarobljenom od berberina, na glavi, sa motkom koja mu služi kao koplje, kako kroz gradsku gužvu vozi neki "micubiši" motor). U SKLADU SA NOVIM, POVOLJNIJIM USLOVIMA, duhovni učitelj može da napiše tekst ili svoje mišljenje o temi koja se izabere, koja učenika ili učenike zanima. Učenici mogu da pročitaju taj tekst, a onda - NA ZAJEDNIČKOM SKUPU DA SE RAZGOVARA O TOM TEKSTU, TJ. O IDEJAMA IZ TOG TEKSTA. Da se u međusobnoj razmeni ideja i mišljenja iskaže: kako su učenici shvatili učiteljev tekst-ideje, šta misle o njima, da li se i u kojoj meri sve to podudara sa njihovim nazorima, itd. Odnosno, da svako od učenika zapiše svoje ideje i stavove, te da ukršetno sve to bude predmet međusobnih razmena mišljenja. TAKO SE OTKRIVA KAKO SU UČITELJEVE IDEJE ODRAŽENE U SVESTI UČENIKA. Može se raditi i o polemikama, ali - nije suština u njima; sučeljavanje mišljenja je samo u funkciji testiranja ideja, njihove snage i konzistentnosti ideja koje neko ima.

 

Zapisivanje ideja ima svoju posebnu funkciju, koju naše razmišljanje o nekoj temi, a bez ikakvih zapisa, ili kroz usmeno iskazivanje - nemaju; mogućnost koncentrisanijeg zalaženja u neko pitanje, takođe i mogućnost naknadnog jasnijeg sagledavanja samih ideja koje su nam se javljale. Čin pisanja, zapisivanja, nije samo za druge, već i za nas same. A TO ZNAČI DA JE ON OD ZNAČAJA I ZA SAMOG DUHOVNOG UČITELJA! Trebalo bi da bude, ukoliko se učitelj ne postavlja kao da je spoznao celokupnu Istinu, te da više nema šta da spoznaje. Učitelj koji je stalno otvoren za spoznajni rast - biće i stalno zapitan nad sobom, nad drugima i nad životom, u stalnoj zapitanosti moraju mu izranjati stalno novi uvidi, U SPIRALNOM RASTU, NA SVE VIŠIM RAZINAMA.

 

Time dolazimo i do ispravnijeg ili plodotvornijeg postavljanja učitelja i prema prenošenju znanja (Istine), i prema učenicima: ON VIŠE NIJE ONAJ KO ZNA I KO PRENOSI ZNANJE, ONAJ KO UČI, PODUČAVA - VEĆ MORA DA SE POSTAVI KAO NEKO KO ISTOVREMENO, U TOM ISTOM PROCESU, JESTE I UČENIK KOJI TAKOĐE UČI. Ideja koja je odlično iskazana u "Kursu o čudima", u "Priručniku za učitelje": SVI SMO MI JEDNI DRUGIMA I UČITELJI I UČENICI, na razne načine, ne samo kroz bukvalno prenošenje ideja. Učitelj neće možda nešto novo od svojih učenika da nauči o Iluziji ili o štetnim ego-mehanizmima, u nekom opštem smislu, budući da je temelje svega toga morao da savlada, da bi uopšte postao učitelj. Ali može da nauči kakve sve odraze Iluzija i ego-gospodar mogu imati u specifičnostima svesti i umova njegovih učenika, u specifičnostima njihovih životnih i duhovnih puteva, karakternih struktura... I u vezi sa tim specifičnostima on mora da bude spreman da daje specifične savete i usmerenja, A NE DA SAMO PONAVLJA JEDNU TE ISTU OPŠTU PRIČU O ILUZIJI I O EGU.

 

Stoga su nam anahrone već i same odrednice DUHOVNI UČITELJ-UČENICI, mislim da bi primerenije bile: DUHOVNO NAPREDNIJI- DUHOVNI ASPIRANTI. Imamo one koji su manje ili više već odmakli na duhovnom putu, i one koji još nisu krenuli, ali su zainteresirani, ili samo što su krenuli. Ima tu elemenata po kojima se oni svakako razlikuju, ali - na ovaj način se briše barijera onoga ko se postavlja kao neko ko već zna Istinu i ko više nema šta da nauči, te se ubacuje značenjska nijansa po kojoj smo svi mi jedni drugima i učitelji i učenici, zavisno od situacije, teme, pitanja, itd.

 

Takođe, SAM OVAJ TEORIJSKI DEO U BUDUĆEM DELOVANJU TZV. DUHOVNOG UČITELJA MORA SE POSTAVITI DRUGAČIJE: ON MORA BITI I U FUNKCIJI RAZMENE ISKUSTAVA O ONOME ŠTO JE PRAKTIČNO ISPROBAVANO, RAZMENE ISKUSTAVA O ŽIVOTNOJ PRAKSI. Bavljenje duhovnim idejama svakako da ima samo po sebi koisne efekte, kroz fokusiranost na duhovne teme, na uzvišena pitanja i sadržaje. Ipak, ako se ostane samo na tome - ta efektivnost se osipa: ta sagledavanja se moraju staviti u funkciju dubljeg shvatanja i nastojanja na primenama i promenama u samom životu, VAN PROSTORIJE U KOJOJ SE ODVIJA INTERAKCIJA U KOMUNIKACIJI IZMEĐU UČITELJA I UČENIKA. Postoje ideje, metode, istine - koji se mogu praktično isprobati ili primeniti. Primenom se stiču neka isustva sa njima, može se govoriti o "izveštajima" o primeni, mogu se ta iskustva ili "izveštaji" razmenjivati, mogu se sagledavati rezultati koje neki od njih, u primeni, daju, poteškoće na koje se, pri primeni, nailazi, itd.

 

Sve ove novine ne znače nekakvu diskreditaciju duhovnog učitelja i razine svesti koju je postigao. On zaista i dalje može i treba da bude od neprocenjive koristi za sve koji se zapute duhovnim putem, ali - na jedan drugačiji, valjda, plodotvorniji način. Metaforično rečeno - veći volimen svesti znači dublje i bolje uvide u sve što postoji. Naravno, sa stanovišta SUŠTINA, sa duhovnog stanovišta. Neće duhovno napredniji pojedinac biti sa dubljim poznavanjem svega i svačega, strojeva, itd. Sa takvim volumenom svesti, a i uz razvijeniju empatičnost, koja se podrazumeva, i uz bogatije iskustvo u vezi sa kretanjem na duhovnom putu - on bi trebalo da ima bolju, potpuniju sliku o funkcionisanju svojih učenika, skoro bolje i od njih samih, u smislu shvatanja onoga kroza šta prolaze, u smislu shvatanja načina na koje treba da se postave prema svemu tome, tj. da se snađu u, i sa procesima kroz koje prolaze. MOŽDA JE OTVORENOST UČENIKA ZA TA TUMAČENJA I SAVETE U VEZI SA TIM - KORISNIJE OD SVIH UOPŠTENIH PRIČA. (Koje nisu, kao što je već rečeno - beskorisne.)

 

Naravno, drugačije varijante i modeli delovanja onih koji su do sada označavani kao duhovni učitelji - svakako će proizaći i iz nove prakse, jedan od novih momenata mora biti i stalna interakcija teorije i prakse (neka varijanta se isproba, iz isprobavanja se izvuku pouke, ono što nije bilo dobro - koriguje se, proba se korigovana varijanta, itd.). Ovde su nabačene neke smernice, koje proizilaze i iz kritičkog sagledavanja dosadašnjih delovanja duhovnih učitelja, ali i iz sagledavanja dosadašnje školske prakse, JER SE U BITI U OBA SLUČAJA RADI O PRENOŠENJU ZNANJA ILI ISTINE.

 

Konačno, imamo i razlike po liniji uključenosti u žive društvene tokove. Ne možemo reći i zamisliti: duhovnog učitelja Marka Markovića, ili Mahariši Markovića, kao šefa nekog ureda, ili nastavnika u srednjoj školi, ili radnika za strojem... Zna se, duhovni učitelj ima svoje posebno, uzvišeno mesto, negde u izolaciji, van naselja, negde u svom ašramu, negde u samostanu. Malčice dođe i kao pitanje moralne ispravnosti da takav neko daje savete ljudima koji su u živim društvenim tokovima (u porodici, imaju svoje radno mesto u firmi, imaju svoje društvene obaveze, itd.), a zamislimo da njihov problem proizilazi iz samog društvenog konteksta kojem pripadaju. Odnosno, u situaciji nekoga iz takvog društvenog konteksta, a ko želi da krene duhovnim putem.

 

Nasuprot njemu - DUHOVNO NAPREDNIJA OSOBA može biti na bilo kojem mestu u društvu, sa bilo kojim statusom, a da to ne deluje neugledno za nju, i da joj ne smeta u bavljenju duhovnošću. (Kao što smo već rekli - pozicija koja je mnogo složenija i teža, ali - nije nemoguća.) Takva duhovno naprednija osoba - u interakciji sa onima iz svog okruženja, koji su zainteresirani ili kreću na put duhovnosti, svakako da može da daje mnogo prikladnije i specifičnije savete.

 

Takođe, duhovno naprednija osoba, za razliku od klasičnog duhovnog učitelja, imaće jednu mnogo aktivniju ulogu u svim preobražajnim promenama koje se budu izvodile u društvu, koje i sama treba da nastoji da izvodi, za sada sa nekim najskromnijim dometima, budući da još uvek nema uslova za takve šire akcije unutar postojećih društava, nadamo se unutarnjim promenama u kolektivnoj svesti koje će otvarati uslove za tako nešto.

 

Po zaključcima kritičkih sagledavanja možda postaje jasnije da je u savremenim uslovima "odzvonilo" klasičnim duhovnim učiteljima, ili viziji o klasičnom duhovnom učitelju i o njegovom delovanju. Otuda i pokušaj šaljivog naslova. Možda su se oni, kod kojih je naslov izazvao malo negodovanje, u međuvremenu, čitajući sadržaj teksta, odobrovoljili, te da u radosti i sa optimizmom završimo i ovaj tekst!

 

(P.S. Sledeći pasus, sa pokušajem lažne šaljive najave, stojao je na početku teksta, ali mi je na tom mestu delovao kao neprikladan; no, možda kao neobavezni dodatak ovde neće smetati:

 

Po novim EU-standardima: duhovni učitelj koji podnese dokumentaciju o prosvetljenju i o prenošenju Istine učenicima, najmanje u trajanju od trideset godina, može otići u mirovinu sa napunjenih 65 godina života!)

Tags:     duhovnost      učenje      knjiga      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
-1 #1 Miroslav Prvulović 2013-07-20 10:27
Citat Tanja:
Ti si izgleda zamislio idealnog duhovnog ucitelja, sve potankosti odredio , skoro da si I narudzbenicu sastavio( da se nasalim malo), a on nikako da se pojavi. Svakako da se slazem sa tobom da bi bilo dobro kada bi mogli da pružimo povratnu informaciju učitelju cije ucenje pratimo i kada bi mogli da imamo neki vid zive komunikacije sa njim. Medjutim, kako bi se to moglo izvesti u slucaju da učitelj ima hiljade ucenika? Cak i kada bi veoma hteo mislim da bilo prosto vremenski neizvodljivo za njega da odgovara na sva pitanja i bude u kontaktu sa svim svojim učenicima cak i elektronskim putem. I opet se slazem sa tobom kada kažeš da bi danasnji učitelj svakako trebalo da daje savete ljudima koji su u svakodnevnim drustvenim tokovima i pomaze im u resavanju aktuelnih problema.


Ja, Tanja, pokušavam da se bavim promišljanjem nekog efektivnijeg odnosa između duhovno razvijenijih osoba (objasnio sam zašto mi se ne dopada izraz "duhovni učitelj") i onih koji su tek zaniteresirani za duhovnost ili tek kreću na duhovni put. SVAKA NOVINA POČINJE RAZMIŠLJANJEM O NJOJ. Dok smo nečim u realnosti zadovoljni, dok ne počnemo da uočavamo nedostatke ili makar neefektivnosi - mi nećemo ni početi da razmišljamo o novinama, o poboljšanjima i o boljim varijantama. Kada sa tim započnemo, pokrenuli smo nešto, pa, ako to ne bude uspeo da ostvari onaj ko je tako nešto pokrenuo, ostvariće neki drugi, ili ostvariće se kada za to bude uslova.

U savremenim uslovima, smatram, neposredni kontakt "duhovnog učitelja" sa hiljadama "učenika" uopšte nije ni potreban, mislim na intenzivniji kontakt. Dovoljno je da "učitelj" objavljuje svoje ideje, kao što je većina njih i činila. Intenzivniji kontakt bi bio potreban sa onima koji su posvećeniji duhovnosti. I to bi se dalo organizirati, kao i sve drugo što naizgled deluje kao nemoguće.

[censored]o sam tragala za ispravnim duhovnim učenjem i Putem,pročitala puno toga i malo potvrde u praksi nasla. Pre nekoliko godina sam naišla na Falun Dafu i knjige i predavanja učitelja Li Hondzija. Nista slicno nisam nasla ni u jednom učenju pre toga. Praksa se zasniva na principima istine, dobrote i blagosti , i trpeljivosti. Kroz skup lakih za naučiti vezbi, meditaciju i razvoj prirode srca ,uma i karaktera unapredjuje se i mentalno i i telesno zdravlje praktikanta.Iako ni ovde nema stalne razmene misljenja izmedju učitelja i ucenika mislim da ovo ucenje i duhovna praksa mogu da vode praktikanta. Kniga Li Hondzija Dzuan Falun (Okretanje Zakonskog Točka) je najsistematicni je i najvaznije delo FalunDafe. Mozes ga naci na internetu. U Kini se ucenje neverovatno brzo širilo , milioni ljudi su praktikovali Falun Dafu ali kineski rezim je 1999 godine pokrenuo najbrutalniju kampanju s ciljem da te tradicionalne kineske vežbe i duhovna praksa nestanu. Mozda bi to ucenje moglo da ti pruzi neke smernice u tvom daljem duhovnom razvoju. Ukucaj Falun Dafa.org i pogledaj. Pozdrav

U nekoj prilici, ne sećam se povoda, skinuo sam u pdf-u nešto od literature koju preporučuješ, ali mi se nešto nije dalo da je tada pročitam. Hvala na podsećanju, uzeću sada da je pažljivije pogledam, ako ne bude neke druge prilike, ostaviću ovde, ispod ovog teksta, budući da se uklapa u temu, svoje utiske o tom učenju.

Otpozdrav...

Citat Merilin M.:
Ako gledamo primjer Crkve, vjernik nakon što primi informacije o vjeri i ponaša se u skladu s tim može biti veći učitelj od svećenika. Pogotovo ako je za svećenika njegov poziv, posao koji odradi.


Da, svećenici su u zvaničnim religijama sa statusom duhovnih učitelja ili vođa. Tek tu bi bilo zanimljivo promatrati razne vrste distorzija, odnosno, uočavati potrebu za "umirovljenjem" tih "duhovnih učitelja".
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9544

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7653

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6148

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7244

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11964

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7126

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9018

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8094

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8176

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7886

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7893

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7197

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9756

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8616

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10260

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7215

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8882

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno